I. Gebruiksvoorwaarden voor de website www.SALEWUNDER.com van AJ Investment UG

1. toepassingsgebied

1.1. de AJ INVESTMENT UG stelt op haar SALEWUNDER-website www.SALEWUNDER.com eindgebruikers ("Gebruikers") gratis product- en dienstinformatie ("Aanbiedingen") van derde bedrijven ("Partners") ter beschikking ("Service").

1.2 De gebruiksvoorwaarden onder I. en III. zijn van toepassing op alle gebruikers van de dienst.

2. aanbiedingen en contractuele relaties

2.1 SALEWUNDER verstrekt de gebruiker alleen informatie van de partners. SALEWUNDER en de partners beheren hun respectievelijke websites onafhankelijk van elkaar.

2.2 SALEWUNDER neemt uitdrukkelijk afstand van de internetsites van partners waarnaar links op door SALEWUNDER geëxploiteerde of gehoste internetsites leiden. SALEWUNDER heeft geen invloed op het ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's en hun subpagina's.

2.3 SALEWUNDER behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving delen of alle getoonde aanbiedingen te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2.4 De aanbiedingen van de Partners zijn geen aanbiedingen van SALEWUNDER. Het gebruik van de dienst creëert geen contractuele relatie tussen de gebruiker en SALEWUNDER met betrekking tot de aanbiedingen. Contracten voor de aankoop van de producten of diensten die in de aanbiedingen worden gepresenteerd, worden uitsluitend gesloten tussen de gebruiker en de partner. In dit verband kunnen de algemene voorwaarden van de betreffende partner van toepassing zijn.

2.5 Indien de gebruiker geïnteresseerd is in een aanbod, wordt hij doorverwezen naar de internetaanwezigheid van de partner van wie het betreffende aanbod afkomstig is. Voor het sluiten van een overeenkomst met de partner is de gebruiker verplicht alle voor het sluiten van de overeenkomst relevante informatie te controleren en zich ervan te vergewissen dat deze actueel is aan de hand van de door de betreffende partner verstrekte informatie. Dit geldt in het bijzonder voor de informatie over de op dat moment geldende verkoopprijs.

3. eigendomsrechten

3.1 Alle gegevens, informatie, zoekresultaten en teksten van de internetsite www.SALEWUNDER.com die door SALEWUNDER wordt beheerd, zijn auteursrechtelijk beschermd volgens de Duitse auteurswet. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding en bewerking is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van SALEWUNDER. Elke ongeoorloofde verveelvoudiging, verspreiding, bewerking, terbeschikkingstelling aan het publiek en/of openbare reproductie vormt een inbreuk op het auteursrecht en zal worden vervolgd volgens de wet op het auteursrecht.

3.2 SALEWUNDER vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de bedrijfsnamen, merken, logo's en/of productnamen die op de websites van de partners worden vermeld, ook wettelijk beschermd zijn.

3.3 De aanbiedingen van de partners op www.SALEWUNDER.de dienen uitsluitend ter informatie van de gebruiker en mogen door de gebruiker uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt. De gebruiker is niet gerechtigd de aanbiedingen op een computer en/of gegevensdrager te downloaden. Het herhaaldelijk en systematisch downloaden van zelfs delen van de aanbiedingen die qua aard en omvang slechts onbeduidend zijn, staat gelijk aan het downloaden van een deel van de aanbiedingen dat qua aard en omvang significant is. Het afdrukken van de aanbiedingen is alleen toegestaan voor privédoeleinden en alleen voor zover dit absoluut noodzakelijk is voor dit doel. De aanbiedingen mogen slechts in beperkte mate worden doorgegeven aan particulieren voor privédoeleinden. Elk gebruik van de aanbiedingen voor zakelijke doeleinden, in het bijzonder voor commerciële doeleinden, is uitgesloten.

4. garantie

4.1 SALEWUNDER doet er alles aan om alleen aanbiedingen weer te geven die inhoudelijk en juridisch correct zijn.

4.2 SALEWUNDER is echter niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, toelaatbaarheid, volledigheid en kwaliteit van de gepresenteerde aanbiedingen.

4.3 Bovendien garandeert SALEWUNDER niet dat de gepresenteerde aanbiedingen daadwerkelijk bij de respectievelijke partners kunnen worden gekocht tegen de vermelde voorwaarden.

4.4 SALEWUNDER zal alles in het werk stellen om haar service te verlenen zonder technische fouten of verstoringen, maar behoudt zich het recht voor om een vrij definieerbare periode te gebruiken om technische problemen te verhelpen.

4.5 SALEWUNDER garandeert niet de functionaliteit en de compatibiliteit van de websites van de partners, noch van de systemen, programma's, enz. die geen deel uitmaken van de website www.SALEWUNDER.de en waarop SALEWUNDER geen invloed heeft.

5. actualiteit van de prijzen

5.1 SALEWUNDER streeft ernaar de getoonde prijzen zo actueel mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de prijzen die de Partners voor hun producten berekenen, zijn gewijzigd sinds de laatste update van de gegevensbestanden op www.SALEWUNDER.de op de website van de Partner. Daarom is de werkelijke prijs van het product, die op het moment van de voorgenomen aankoop op de website van de partner wordt weergegeven, bepalend voor de verkoop.

5.2 Om technische redenen is het niet mogelijk om de prijzen in real time te actualiseren. In uitzonderlijke gevallen kan het daarom voorkomen dat de getoonde producten niet tegen de op www.SALEWUNDER.de aangegeven prijs kunnen worden gekocht of dat ze niet meer in hun geheel of in een bepaalde variant (maat, kleur, etc.) beschikbaar zijn.

II. Gebruiksvoorwaarden voor de SALEWUNDER-gemeenschap

1. toepassingsgebied, diensten

1.1 SALEWUNDER stelt gebruikers ("Leden") die geregistreerd zijn op de SALEWUNDER-website www.SALEWUNDER.com in staat om gratis deel te nemen aan de SALEWUNDER-gemeenschap ("Gemeenschap") naast de dienst die beschreven wordt in Sectie I hierboven.

1.2 Verschillende deels interactieve functies ("diensten") staan ter beschikking van de leden van de Gemeenschap.

1.2.1 De leden van de Community krijgen onder andere de mogelijkheid om een eigen stijlprofiel aan te maken en hun eigen gegevens op te slaan (bijv. favoriete stijl, favoriete schoentype, enz.), producten te selecteren ("") en op te slaan (" Mijn favorieten"), opmerkingen, aanbevelingen en beoordelingen over producten, merken te geven, andere leden te volgen ("volgen") en persoonlijke informatie te verstrekken voor een gepersonaliseerde zoekopdracht om gepersonaliseerde zoekresultaten te ontvangen - ook per e-mail.

1.2.2 Leden van de community kunnen vriendenlijsten van Facebook, Twitter of andere social media-platforms importeren, d.w.z. automatisch laden.

1.2.3 SALEWUNDER kan de leden via e-mail of in hun profiel artikelen, merken, categorieën en/of winkels voorstellen op basis van hun gebruiksgedrag, met name de producten die aan hun favorieten zijn toegevoegd.

1.3 De gebruiksvoorwaarden onder II. en III. gelden voor alle leden van de Gemeenschap.

2. subsidiabiliteit en registratie

2.1 Alleen personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of handelen met instemming van hun wettelijke vertegenwoordigers zijn gerechtigd om deel te nemen aan de Gemeenschap. SALEWUNDER behoudt zich het recht voor om een bewijs van de toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers te vragen.

2.2 Bij de registratie moet de aanvrager zijn voor- en achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en geslacht opgeven.

2.3 De aanvrager verbindt zich ertoe geen valse informatie over zichzelf te verstrekken en zich met name niet onder een valse identiteit te registreren. Het lid zal SALEWUNDER onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging in de gegevens die nodig zijn voor de registratie.

2.4 De registratie in de gemeenschap kan worden gedaan met een bestaande Facebook-account. In dit geval is het wachtwoord voor het Facebook-account automatisch het wachtwoord voor de Community. Het lid is in ieder geval verplicht zijn wachtwoord geheim te houden. SALEWUNDER zal het wachtwoord niet aan derden bekend maken en zal het Lid niet om het wachtwoord vragen.

2.5 De authenticatie van internetgebruikers is alleen mogelijk met onevenredige inspanningen. SALEWUNDER garandeert dus niet dat een in de Gemeenschap geregistreerd lid daadwerkelijk identiek is aan de naamhouder.

3. taken van het lid

3.1 Het lid is verantwoordelijk voor alle foto's, teksten, commentaren, video's, audiobestanden, collages en ander materiaal dat hij/zij in de Community plaatst, ook voor zover deze inhoud is opgenomen als "embedded content", voor inhoud waarnaar het lid linkt, alsmede voor inhoud die het lid via de Community verstuurt of op andere wijze aan derden ter beschikking stelt (hierna gezamenlijk te noemen "content").

3.2 Het is het lid verboden om beledigingen, beledigingen, bedreigingen, obsceniteiten, valse feitelijke uitlatingen, vernedering, laster, smaad, beledigende kritiek, seksistische, pornografische, racistische, rechtsextremistische, geweld verheerlijkende, extremistische, andere illegale, politieke, publicitaire uitlatingen, formuleringen, illustraties in de inhoud op te nemen.

3.3 Het is het lid verboden inhoud te plaatsen, naar dergelijke inhoud te linken en/of dergelijke inhoud te verzenden indien de inhoud in strijd is met de rechten van derden (bijvoorbeeld octrooien, handelsmerken, auteursrechten, persoonlijke rechten, rechten op een naam, etc.) en/of indien het plaatsen of verzenden van dergelijke inhoud in strijd is met het toepasselijke recht, bijvoorbeeld het mededingingsrecht.

3.4 Het is het lid verboden om namen, postadressen, e-mailadressen, kentekens van voertuigen of andere persoonlijke gegevens van derden, die het mogelijk maken om conclusies te trekken over de identiteit van de derde, in de inhoud op te nemen, tenzij de derde daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

3.5 Het is het lid verboden inhoud te plaatsen, naar dergelijke inhoud te linken en/of dergelijke inhoud te verzenden die machinaal is gegenereerd, of kettingmails, virussen, wormen, Trojaanse paarden, etc. of andere software of elementen die de Gemeenschap of haar leden in gevaar brengen, te introduceren in de Gemeenschap. In dit verband behoudt SALEWUNDER zich het recht voor om eventuele massamailings van een lid te verwijderen om andere leden een passende kwaliteit van gebruik van de Community te garanderen.

3.6 Het is het lid verboden om voordelen van derden te accepteren voor een positieve beoordeling of om dergelijke voordelen toe te kennen.

3.7 Het lid verbindt zich ertoe de Gemeenschap niet te gebruiken voor professionele, commerciële of andere niet-particuliere doeleinden.

3.8 Het lid verbindt zich ertoe geen hulpmiddelen, algoritmen of andere automatische functies te gebruiken om pagina-indrukken of -inhoud te genereren.

3.9 Het lid zorgt ervoor dat zijn toegang tot de Gemeenschap uitsluitend door hemzelf wordt gebruikt en dat toegang door derden wordt uitgesloten.

3.10. De contractuele partners van SALEWUNDER hebben niet het recht om hun eigen aanbiedingen te evalueren of door derden te laten evalueren.

4. toekenning van rechten

4.1 Het lid erkent de diensten van de Gemeenschap in overeenstemming met sectie II.1.2, stemt er volledig mee in en verleent SALEWUNDER het recht, beperkt tot de duur van het lidmaatschap, om gebruik te maken van de diensten met betrekking tot zijn profiel of om andere leden in staat te stellen om gebruik te maken van de diensten met betrekking tot zijn profiel.

4.2. Het Lid gaat ermee akkoord dat SALEWUNDER advertenties in de Gemeenschap mag plaatsen in de context van de inhoud van het Lid en dat thumbnails van de inhoud van het Lid mogen worden gemaakt, die via zoekmachines kunnen worden gevonden en getoond.

4.3 Het lid verleent SALEWUNDER de onbeperkte, niet-exclusieve, maar overdraagbare gebruiksrechten op de inhoud zoals gedefinieerd in punt 3.1 voor de uitgebreide evaluatie van de inhoud in het kader en voor de doeleinden van de Gemeenschap.

4.3.1 Het verlenen van rechten overeenkomstig punt 4.3 omvat in het bijzonder de rechten van SALEWUNDER om de Inhoud op te slaan, te archiveren, te reproduceren, te distribueren, door te geven, voor het publiek beschikbaar te stellen, uit te zenden en in het openbaar te reproduceren, ongeacht de wijze van transmissie/transmissie (met name via het internet, mobiele digitale diensten, telecommunicatieplatforms en -diensten, enz.

4.3.2 De toekenning van rechten volgens punt 4.3 omvat ook het recht van SALEWUNDER om inhoud van leden die in de Gemeenschap zijn gepost, geheel of gedeeltelijk over te dragen van de Gemeenschap naar de verschijningen van SALEWUNDER op sociale-mediaplatforms en andere intercommunicatieve en/of gebruikersgestuurde online diensten, zoals bijv. Facebook, Twitter, enz.

4.4. Indien het individuele werk (bijv. foto) zelf geen auteursrechtvermelding bevat, betekent dit een verklaring van afstand door het lid ten opzichte van SALEWUNDER en de andere gebruikers van de Community in het kader van zijn of haar recht om zijn of haar naam als auteur te vermelden volgens § 13 UrhG (Duitse auteursrechtwet).

4.5 Het staat ieder lid van de Gemeenschap vrij om inhoud die hij of zij in de Gemeenschap heeft geplaatst, te verwijderen.

4.6 Het lid moet ervoor zorgen en garanderen dat de inhoud ervan geen inbreuk maakt op de rechten van derden (bijv. octrooien, handelsmerken, auteursrechten, persoonlijke rechten, rechten op een naam, etc.) of in strijd is met het toepasselijke recht (bijv. het jeugdrecht, mededingingsrecht, etc.).

4.7 Met betrekking tot het toekennen van rechten volgens artikel 4.1 tot 4.4, de garantie volgens artikel 4.6 en de verplichtingen van het lid volgens artikel 3, zal het lid SALEWUNDER vrijwaren van vorderingen van derden, met inbegrip van de redelijke kosten van juridische verdediging.

5. verantwoordelijkheid voor de inhoud

5.1 De dienstverlening van SALEWUNDER met de Gemeenschap is gratis.

5.2 SALEWUNDER wijst er uitdrukkelijk op dat de door de leden geplaatste en verzonden inhoud louter subjectieve feiten, meningen en evaluaties van de respectievelijke leden zijn, waarvoor de leden zelf verantwoordelijk zijn, maar geen inhoud van SALEWUNDER.

5.3 SALEWUNDER neemt de inhoud van de leden niet over, voert geen enkele voorafgaande controle uit en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of juridische deugdelijkheid van de inhoud.

5.4 Indien SALEWUNDER zich bewust wordt van illegale inhoud en/of inhoud die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, heeft SALEWUNDER het recht deze inhoud onmiddellijk te verwijderen.

6. inbreuken, uitsluiting en terugtrekking uit de gemeenschap

6.1 Indien het lid deze gebruiksvoorwaarden schendt, in het bijzonder de bepalingen II.2, II.3 en II.4, heeft SALEWUNDER het recht, onverminderd andere aanspraken, het lid tijdelijk of definitief uit te sluiten van de Community, afhankelijk van de ernst van de schending, en zijn profiel en de inhoud die hij heeft gepost te blokkeren en/of te verwijderen.

6.2 Indien een lid van mening is dat individuele inhoud de rechten van derden schendt, het toepasselijk recht schendt of deze gebruiksvoorwaarden schendt, vraagt SALEWUNDER per e-mail aan: alex@SALEWUNDER.com een overeenstemmend bericht met een precieze beschrijving van de inhoud in kwestie.

6.3 Indien een lid zijn profiel wil verwijderen, kan dit door een e-mail te sturen naar alex@SALEWUNDER.com. SALEWUNDER zal zich inspannen om het profiel binnen 10 werkdagen na ontvangst van de e-mail te verwijderen. SALEWUNDER zal het profiel en de door het lid geplaatste inhoud onmiddellijk verwijderen. Dit omvat niet de inhoud die door SALEWUNDER of het lid tijdens zijn lidmaatschap is verzonden, geëxporteerd of op een andere manier is overgedragen aan andere social media-platforms of aan derden.

7. toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven

7.1 Het lid gaat uitdrukkelijk akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven van SALEWUNDER betreffende artikelen van de partnerbedrijven van SALEWUNDER via hun profiel en/of het door hen opgegeven e-mailadres.

7.2 Het lid gaat uitdrukkelijk akkoord met het ontvangen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven van SALEWUNDER via zijn profiel en/of het door hem opgegeven e-mailadres, op basis van de door hem gedownloade artikelen, de geabonneerde leden en/of de informatie en inhoud van zijn profiel. Deze toestemming houdt in dat het lid in de nieuwsbrief kan worden gepresenteerd als "gebruiker van de week" met zijn profielfoto, aspecten van zijn activiteiten in de gemeenschap zoals het aantal artikelen dat hij heeft gedownload, een selectie van gedownloade artikelen, enz.

7.3. Het lid gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat in redactionele bijdragen van de Community, waarin modetrends of actuele artikelen worden beschreven, indien nodig, een link naar zijn profiel wordt gemaakt door vermelding van zijn gebruikersnaam, vooral als het lid de betreffende artikelen aan zijn favorieten heeft toegevoegd.

III. algemene bepalingen

1. aansprakelijkheid

1.1 SALEWUNDER garandeert niet dat de dienst en de gemeenschap continu bruikbaar en/of toegankelijk zijn.

1.2 SALEWUNDER is niet aansprakelijk voor technisch veroorzaakte transmissievertragingen, onderbrekingen, fouten, storingen van de dienst of de gemeenschap en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de gebruiker of het lid, zoals het verlies van gegevens, zolang de oorzaken buiten de controle van SALEWUNDER liggen.

1.3 SALEWUNDER is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens van gebruikers of leden door derden, zoals hackers.

1.4 SALEWUNDER is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, wettigheid en functionaliteit van websites van derden die gelinkt zijn aan de Dienst en/of de Gemeenschap.

1.5 SALEWUNDER is verder onbeperkt aansprakelijk voor opzettelijk of grof nalatig gedrag.

1.6 SALEWUNDER is alleen aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid - behalve in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid - indien essentiële contractuele verplichtingen (kardinale plichten) worden geschonden. Onder kardinale verplichtingen worden die verplichtingen verstaan die de gebruiker verplicht is aan de gebruiker te verlenen in overeenstemming met het doel van de gebruikersrelatie, of waarvan de vervulling de goede uitvoering van de gebruikersrelatie in de eerste plaats mogelijk maakt, en op de naleving waarvan de gebruiker zich regelmatig mag beroepen. In dit geval is de aansprakelijkheid van SALEWUNDER beperkt tot de typische contractuele en voorzienbare schade.

1.7 Aansprakelijkheid voor indirecte en onvoorzienbare schade alsmede winstderving is uitgesloten in geval van eenvoudige nalatigheid - behalve in het geval van de onbeperkte aansprakelijkheidsvereisten volgens paragraaf III.1.6.

1.8 Elke verdere aansprakelijkheid die verder gaat dan de in deze contractvoorwaarden voorziene aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de beweerde vordering.

1.9 De beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid overeenkomstig de bepalingen III.1.6, 1.7 en 1.8 zijn niet van toepassing op een wettelijk voorgeschreven aansprakelijkheid zonder schuld van SALEWUNDER of aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contractueel vastgelegde garantie zonder schuld.

1.10. Voor zover de aansprakelijkheid van SALEWUNDER is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar werknemers, werknemers, organen, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

2. slotbepalingen

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden en de rechtsverhouding tussen SALEWUNDER en de gebruiker zijn onderworpen aan het Duitse recht, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

2.2 Indien afzonderlijke clausules van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige clausules niet aangetast. In dat geval zullen de partijen de ongeldige clausule vervangen door een geldige clausule die de ongeldige clausule in juridische, economische en feitelijke zin zo dicht mogelijk benadert.

2.3 Exclusieve plaats van jurisdictie is - voor zover wettelijk toegestaan - München.